Het centrum voor flebologie en lasertherapie - De Zuid-Hollandse eilanden
Flebologisch Centrum

Klachten

Inleiding
Het Flebologisch Centrum Zuid-Hollandse Eilanden streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u had verwacht. Wanneer u niet tevreden bent, of er zijn zaken gebeurd die u als onjuist of onterecht heeft ervaren, dan is het zowel voor uzelf als voor ons van belang dat u laat weten waarover u niet tevreden bent. Alleen dan bestaat de mogelijkheid om, samen met u, naar een oplossing te zoeken. De eenvoudigste en vaak ook de beste oplossing is uw klacht te bespreken met de betrokken arts, medewerker of leidinggevende van de afdeling. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw ongenoegen wegnemen. Uw klacht biedt Flebologisch Centrum Zuid-Hollandse Eilanden de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren.
Indien u hierna toch besluit om een klacht in te dienen, vindt u op deze pagina de informatie over de verschillende mogelijkheden.
U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en er zorgvuldig mee om zullen gaan.
Klachtenfunctionaris
Indien u bij de betrokken medewerker of specialist geen gehoor vindt voor uw klacht of er is geen gelegenheid voor een gesprek waarin u uw ongenoegen kenbaar kunt maken, dan kunt u zowel mondeling als schriftelijk een klacht indienen.
Een klachtenformulier kunt u vinden in de patiënteninformatiebrochure. Ook bestaat de mogelijkheid om via deze website een klachtenformulier in te vullen.
Wanneer u uw klacht mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Er kan dan een afspraak met u worden gemaakt.

Alle klachten/brieven worden eerst gezien door de klachtenfunctionaris. Na ontvangst van uw brief wordt er contact met u opgenomen. In overleg met u wordt besproken op welke wijze uw klacht in behandeling wordt genomen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij adviseren. In een aantal gevallen kan de voorkeur uitgaan naar een gesprek met degene over wie u klaagt, in andere gevallen kan de voorkeur uitgaan naar een behandeling door de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris onthoudt zich van een mening over uw klacht en stelt zich onpartijdig op. De klachtenfunctionaris kan bij de betrokkene(n) of leidinggevende een (schriftelijke) reactie vragen op uw klacht. U wordt van het resultaat op de hoogte gesteld. Indien u dit wenst, kan de klachtenfunctionaris ook een gesprek tussen u en de betrokkene(n) regelen. Op verzoek kan de klachtenfunctionaris bij een gesprek met degene(n) over wie wordt geklaagd als onpartijdige gesprekspartner aanwezig zijn.

De klachtenfunctionaris streeft ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen, uiterlijk binnen een termijn van zes weken. Als dit niet mogelijk is, krijgt u hiervan bericht. Naar aanleiding van de ingediende klacht wordt door de Raad van Bestuur beoordeeld of er maatregelen in gang moeten worden gezet om hiermee de kwaliteit te verbeteren en klachten in de toekomst te voorkomen.

Met het indienen van uw klacht geeft u de klachtenfunctionaris en de betrokkene(n) uit het ziekenhuis, die om een reactie worden gevraagd, toestemming tot het inzien van het medisch en verpleegkundig dossier. Indien u dit niet wilt, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Indien u zelf niet in staat bent een klacht in te dienen, kan uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een klacht indienen. Wanneer een klacht wordt ingediend door een ander dan de patiënt zelf, dient de patiënt de (klacht)brief mede te ondertekenen.

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Flebologisch Centrum Zuid-Hollandse Eilanden is (0187) 60 76 42 of 06 53 58 17 40.

U kunt uw brief sturen naar:
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis / Flebologisch Centrum Zuid-Hollandse Eilanden
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 153
3240 AD Middelharnis

U kunt ook een e-mail sturen naar klachtenfunctionaris@curamare.nl.
Klik hier om het klachtenformulier in te vullen via de website of om het formulier te downloaden.
De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u vertelt. Alleen met uw toestemming wordt uw klacht aan anderen bekend gemaakt, bijvoorbeeld aan de Raad van Bestuur. Uiteraard gaat men hierbij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Wanneer u een klacht indient, wordt deze geregistreerd. Aan de hand van een geanonimiseerd overzicht worden de klachten elk kwartaal besproken met de Raad van Bestuur. Uw klacht is daarmee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Tevens wordt een jaarverslag opgesteld, waarin de klachten geanonimiseerd worden opgenomen.

Mocht de behandeling van uw klacht niet tot het door u gewenste resultaat leiden, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis.

Klachtencommissie
De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die een schriftelijke uitspraak doet over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van uw klacht. Tevens geeft deze commissie zo nodig aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. De klachtencommissie neemt uitsluitend schriftelijke klachten in behandeling. De vergaderingen van de klachtencommissie, waarin de klachten worden besproken, zijn niet openbaar.

De klachtencommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines in het ziekenhuis. De onafhankelijke voorzitter is een jurist. De commissie heeft de plicht tot geheimhouding. Zij zal op de meest zorgvuldige en onpartijdige wijze met uw klacht omgaan. De behandeling van uw klacht valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De uitwerking hiervan is opgenomen in het Privacyreglement van CuraMare.

U kunt eventueel het volledige klachtenreglement van de klachtencommissie opvragen bij de klachtenfunctionaris.

Wanneer de klachtencommissie uw klacht heeft ontvangen, krijgt u schriftelijk bericht van ontvangst. Vervolgens stelt de klachtencommissie een onderzoek in en vraagt aan de betrokkene(n) een reactie op de klacht.

Met het indienen van uw klacht geeft u de klachtencommissie en de aangeklaagde(n) toestemming tot het inzien van het medisch en verpleegkundig dossier. Indien u dit niet wilt, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan de afhandeling van uw klacht echter wel bemoeilijken.

Voorafgaand aan de vergadering van de klachtencommissie waarin uw klacht wordt behandeld, krijgt u de reactie(s) van de betrokkene(n) toegestuurd, zodat u daarop schriftelijk kunt reageren. Ook heeft u de mogelijkheid om een nadere mondelinge toelichting te geven tijdens de vergadering van de klachtencommissie.
Nadat uw klacht is onderzocht, doet de klachtencommissie een gemotiveerde uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Deze uitspraak kan gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond zijn. Tegen het oordeel over de gegrondheid van uw klacht kan bij de klachtencommissie niet in beroep worden gegaan.
De schriftelijke uitspraak van de klachtencommissie wordt aan u, de betrokken medewerker(s) en aan de Raad van Bestuur toegezonden. Van de Raad van Bestuur ontvangt u vervolgens schriftelijk een reactie op de uitspraak.

U kunt uw brief sturen naar:
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
t.a.v. de klachtencommissie
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
Externe instanties
U kunt geen bezwaar maken tegen de uitspraak van de klachtencommissie of in hoger beroep gaan. Wanneer u echter een signaal af wilt geven, kunt u dit melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voor vragen over uw melding kunt u bellen met 088 - 120 5000.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
t.a.v. IGZ-loket
Postbus 2680
3500 GR Utrecht
www.igz.nl

Voor informatie of advies over uw klacht kunt u zich ook wenden tot het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG), telefoon 0900 - 243 7070, e-mail ikg@zorgbelang-zuidholland.nl. Deze instelling kan u informatie geven over de mogelijkheden van externe klachtenbehandeling en ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht. Het IKG is onderdeel van Zorgbelang Zuid-Holland West. Zie verder www.zorgbelang-zuidholland.nl.

Actuele informatie over andere klachteninstanties is te vinden op de website www.kiesbeter.nl, onderdeel klachteninstanties (patiëntenrechten).

Een geschil over de afwikkeling van schadeclaims tot € 5.000,- kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorginstellingen via het vragenformulier van de Geschillencommissie. Het klachtengeld bedraagt € 50,-. Een uitspraak van de Geschillencommissie is bindend; beide partijen moeten zich eraan houden. Voor meer informatie of voor het opvragen van een vragenformulier kunt u contact opnemen via telefoon 070 - 310 5310 of kijk op de website www.geschillencommissie.nl.

Tot slot
Het Flebologisch Centrum Zuid-Hollandse Eilanden wil graag een  centrum zijn waar de patiënt centraal staat en waar goede patiëntenzorg geboden wordt. Wij blijven daarom altijd op zoek naar verbeteringen. Als patiënt kunt u ons daarbij helpen. Wij staan open voor uw opmerkingen, klachten en ideeën. Mede daardoor kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

Wij hopen dat de informatie over de klachtenregeling overbodig blijkt te zijn en dat u uw contact met het Flebologisch Centrum Zuid-Hollandse Eilanden als prettig en goed heeft ervaren. Voor aanvullende informatie over de klachtenregeling kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Contact
Bezoekadres
'Het Nieuwe Weergors'
Vliet 4
3224 HE Hellevoetsluis
Telefoonnummer
(0181) 330150
E-mail
Wij werken samen met het